Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ” και με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή, η ανάπτυξη και μαζική διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης καθώς και η άθληση και η ψυχαγωγία των μελών του και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών, αθλητριών και των ομάδων του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι κύρια τα παρακάτω:
1) Η προσπάθεια για εξεύρεση και κατασκευή αθλητικών γυμναστηρίων εντευκτηρίων κ.λ.π.
2) Η εκπαίδευση στην αντισφαίριση μελών, αθλητών και αθλητριών του πού δείχνουν ζήλο και διακρίνονται στο άθλημα.
3) Η τέλεση καθώς και η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Ομίλου αποτελούνται:
1) Από τις εγγραφές και τις μηνιαίες συνδρομές των μελών
2) Από τις έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.
3) Από τις κάθε φύσεως δωρεές (χορηγίες) και επιχορηγήσεις (Δημοτικές - Γ.Γ.Α. - Ιδιωτών κ.λ.π.)
4) Από τις εισπράξεις των αθλητικών αγώνων και εφ’ όσον το Δ.Σ. αποφασίσει ανάλογα.
5) Από κάθε άλλο έσοδο που περιέχεται στην κυριότητα του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
6) Από το αντίτιμο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος της αντισφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΛΗ

1) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Ομίλου ορίζεται σε (20). Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον Όμιλο ή τον αθλητισμό. Η ανακήρυξη του επίτιμου μέλους γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος.
2) Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλος του Ομίλου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για καταδίκη του Ομίλου σε δήλωση βούλησης.
3) Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου 
προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στον Όμιλο στον οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.
4) Τα μέλη του Ομίλου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την 
εγγραφή τους έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανά του.

5) Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του Ομίλου γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Ομίλου όποιος:

1) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.
2) Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
3) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
4) Όποιος έχει τιμωρηθεί για παράβαση των αρχών του φίλαθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
5) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
6) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο του αθλήματος αντισφαίρισης, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Ομίλου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
7) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Α. ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
8) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ομίλου, το προσωπικό του Ομίλου για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με τον Όμιλο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του Ομίλου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
9) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ

1) Τα μέλη του Ομίλου καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής καθώς και μηνιαία συνδρομή που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η αυξομείωση των ποσών για το δικαίωμα εγγραφής και την μηνιαία συνδρομή μπορεί να γίνεται επίσης με πρόταση της Γ.Σ.
2) Σε περίπτωση που μέλος του Ομίλου καθυστερεί να πληρώσει τη συνδρομή του για ένα εξάμηνο, ο ταμίας οφείλει να του υπενθυμίσει την υποχρέωσή του, τάσσοντας σ’ αυτόν δεκαπενθήμερη προθεσμία για εκπλήρωση. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία το Δ.Σ., με πρόταση του ταμία, διαγράφει το μέλος που καθυστερεί. Το διαγραφές μέλος, εάν πληρώσει ότι οφείλει μετά τη διαγραφή του, δύναται να γίνει και πάλι μέλος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. καταβάλλοντας εκ νέου το ποσό της εφ’ άπαξ εγγραφής, θα θεωρείται δε ως νέο μέλος από την ημερομηνία επανεγγραφής του και θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται 12 (δώδεκα) μήνες μετά την επανεγγραφή του. Τέλος, η Γ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την αίτηση επανεγγραφής κάποιου διαγραφέντος μέλους το οποίο θα ζητεί την παραγραφή ή μείωση των παλαιών οφειλών του προς τον Όμιλο οπόταν η Γ.Σ. θα ορίζει και το ποσό που θα καταβάλει το επανεγγραφέν μέλος. Διαγραφέν μέλος που επιθυμεί να αποκτήσει όλα τα δικαιώματα κανονικού μέλους υποχρεούται να καταβάλει όλες τις συνδρομές που οφείλει από την ημερομηνία διακοπής της καταβολής τους μέχρι και την ημερομηνία επανεγγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση:

1) Να καταβάλουν τακτικά τις προς τον Όμιλο συνδρομές τους, οι οποίες ορίζονται από τη Γ.Σ. και είναι ισόποσες για όλα τα μέλη, ανεξάρτητα αν κάνουν χρήση ή όχι των δικαιωμάτων που τους παρέχει το καταστατικό. Συγκεκριμένα αν κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του, δεν δύναται να ζητήσει έκπτωση στην συνδρομή του και αντιθέτως μέλος που κάνει χρήση των δικαιωμάτων του δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε επιπλέον ποσό στον Όμιλο πέραν της επίσημης μηνιαίας συνδρομής του μέλους.
2) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
3) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και των Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Ομίλου εφόσον έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως προς τον Όμιλο δικαιούνται:

1) Να κάνουν χρήση των γηπέδων, γυμναστηρίων, εντευκτηρίων, αιθουσών ψυχαγωγίας και του περιεχομένου αυτών όπως επιτραπέζια παιχνίδια, πινγκ-πονγκ, τηλεόραση, video, κ.λ.π. συμπεριφερόμενοι πάντα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου.
2) Να λαμβάνουν μέρος στους αγώνες και άλλες εκδηλώσεις του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, έχουν δηλαδή καταβάλει τη συνδρομή και του τελευταίου (λήξαντος) μήνα, έχουν δικαίωμα:
1) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου.
2) Να εκλέγουν και να εκλέγονται.
3) Εξαιρούνται τα μέλη που είναι συγγενείς Α΄ & Β΄ Βαθμού (γονείς, τέκνα, αδέλφια και σύζυγοι) προσώπων που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον Όμιλο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση καθώς και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1) Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Όμιλο οποτεδήποτε, αφού προηγουμένως το δηλώσουν έγγραφα στο Δ.Σ. Επίσης μέλος που είναι ταμιακώς εντάξει, μπορεί να ζητήσει μετά από αιτιολογημένη αίτησή του την προσωρινή διαγραφή του, έχοντας δικαίωμα επανένταξης στον Όμιλο, με νέα αίτηση εγγραφής (απαλλασσόμενο της καταβολής εφ’ άπαξ εγγραφής) και έγκριση του Δ.Σ. Θα θεωρείται δε νέο μέλος από την ημερομηνία επανεγγραφής του και θα έχει όλα τα δικαιώματα μέλους, εκτός του δικαιώματος να εκλεγεί και να εκλέγεται, το οποίο θα μπορεί να το εξασκήσει αφού κλείσουν 12 μήνες από την ημερομηνία επανεγγραφής του στον Όμιλο.
2) Με απόφαση του Δ.Σ. κάποιο μέλος μπορεί να αποβληθεί από τον Όμιλο:
α) Επειδή δε συμμορφώνεται στο παρόν καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό του Ομίλου.
β) Επειδή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
γ) Για αναξιοπρεπή συμπεριφορά.
Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση του Δ.Σ. για την αποβολή του μέλους μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της η οποία και αποφαίνεται οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. μπορεί σε περίπτωση παραβιάσεων να επιβάλλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις παρακάτω κυρώσεις:
1) Έγγραφη παρατήρηση
2) Αυστηρή επίπληξη
3) Απαγόρευση, προσωρινή, εισόδου στους γυμναστικούς χώρους / γήπεδα του Ομίλου
4) Οριστική αποβολή που υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ.
Κανένα από τα μέλη δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί. Η απόφαση για οριστική αποβολή μέλους λαμβάνεται από το Δ.Σ. μετά από μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος διοικείται από:
1) Τη Γενική Συνέλευση.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το Δ.Σ. είναι επταμελές (7) και εκλέγεται από την Γ.Σ. των μελών με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία, για διάρκεια δύο χρόνων. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε (3) τρία, που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν αυτά απουσιάζουν για λόγους ασθενείας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.
2) Δέκα μέρες μετά την εκλογή του από την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. συνέρχεται το Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Εφόρου και Αναπληρωτή Εφόρου.
3) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.
4) Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και μετά από γραπτή αίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων του Δ.Σ. προς τον Πρόεδρο. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά πλειοψηφίας αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ.
5) Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά πλειοψηφίας. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δε δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν ανέρχεται σε επτά (7) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
6) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και τους συμβούλους που παρευρίσκονται.
7) Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη Διοίκηση του Ομίλου και στην διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από την ακίνητη περιουσία για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση καθώς και τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
8) Με σκοπό την στενότερη συνεργασία του Ομίλου με τη Δημοτική Αρχή και την καλύτερη προώθηση με τον τρόπο αυτόν των σκοπών του Ομίλου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού, δίνεται η δυνατότητα να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ένας (1) εκπρόσωπος του Συνοικιακού Συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ., των Γ.Σ. και στις εκθέσεις της ελεγκτικής επιτροπής καθώς επίσης και να υποβάλλουν γραπτή αίτηση για έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το θεωρήσουν αναγκαίο. Αποκτούν έτσι εικόνα για τη δράση και τα προβλήματα του Σωματείου εισηγούμενοι ταυτόχρονα προς το Δήμο και τον Όμιλο προτάσεις πρόσφορες κατά την κρίση τους για την ανάπτυξη της Αθλητικής δραστηριότητας του τελευταίου.
9) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται μέσο του αρμόδιου δικαστηρίου.
10) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών.
11) Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 15ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. 
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθώς και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό έκτακτα, εφόσον δύο από τους συμβούλους ζητήσουν ζητήσουν τη σύγκλισή του. 
Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, στον οποίο με απόφαση του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του Ομίλου. Προσυπογράφει με το Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Ομίλου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. εάν από την αναβολή κινδυνεύουν τα συμφέροντά του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτόν ένας που θα ορισθεί από τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στον Όμιλο.
Τηρεί το μητρώο των μελών του Ομίλου.
Εκτελεί την αλληλογραφία, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά του Συμβουλίου και κάθε έγγραφο.
Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα του Ομίλου, καθώς και αρχείο αυτού.
Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.
Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε τετραμηνίας. 
Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά, από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες.
Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. 
Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.
Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΦΟΡΟΣ

Ο Έφορος φέρει την ευθύνη για την εκπαίδευση - προπόνηση - άθληση των αθλητών - μελών του Ομίλου. Σε συνεργασία με τον εκάστοτε Αρχιπροπονητή και προπονητές του Ομίλου καταρτίζουν το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης άθλησης για κάθε νέα αγωνιστική περίοδο την τελική έγκριση του οποίου πάντοτε έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.
Ο Έφορος έχει την ευθύνη προκήρυξης και διεξαγωγής όλων των επίσημων αγώνων των αθλητών και ομάδων του Ομίλου OPEN, εσωτερικών τουρνουά των μελών του Ομίλου και κάθε άλλης αγωνιστικής δραστηριότητας.
Να συνεργάζεται με την Ε.Φ.Ο.Α., την Διοίκηση της Ένωσης στην οποία υπάγεται ο Όμιλος καθώς και με τον Αρχιπροπονητή και τους προπονητές του Ομίλου για την τήρηση όλων των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ομίλου.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα του Ομίλου και στο εντευκτήριο καθώς και για τη συντήρηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
Ο Έφορος σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Έφορο.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). 
Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της, είναι διετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη.

ΑΡΘΡΟ 20ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Ομίλου που έχουν εκπληρώσει, εμπρόθεσμα, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, ήτοι να έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του τελευταίου (λήξαντος) μήνα.
2) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. 
Η Συνέλευση ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της οργάνωσης της διοίκησης. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης ανήκουν: α) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και δ) η τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού Ομίλου .
3) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ.
α) Τακτικά μία φορά το χρόνο μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου.
β) Κάθε δύο χρόνια για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Έκτακτα όταν το Δ.Σ. το θεωρήσει σκόπιμο ή ζητηθεί κάτι τέτοιο από τι 1/5 των μελών, με έγγραφη αίτηση που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα για συζήτηση. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
4) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα μισά από τα μέλη τα οποία είναι ταμειακά εντάξει ήτοι αυτά που θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του τελευταίου (λήξαντος) μήνα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση συγκαλείται νέα με τα ίδια θέματα μέσα στις επόμενες οκτώ (8) ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
5) Τα μέλη προσκαλούνται γραπτά στις Γ.Σ. με έγγραφες προσκλήσεις που στέλνονται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση. Η πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να αναφέρει: α) τον τόπο, την ημέρα, την ώρα της Γ.Σ. β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα παριστάμενα μέλη να εκλέξουν ένα Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως, ένα Γραμματέα και εφόσον γίνονται αρχαιρεσίες εκλέγεται και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών.
7) Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινό ψηφοδέλτιο που σ’ αυτό γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα επώνυμά τους. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι δέκα (10) σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο.
8) Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ. Σ. φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους πλειοψηφίσαντες και τη σειρά της πλειοψηφίας. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΒΙΒΛΙΑ

1) Ο Όμιλος υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων - Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
2) Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
3) Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 22 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αναγνώρισης του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

1) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ομίλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ορίζονται από το παρόν καταστατικό.
2) Ο Όμιλος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Όμιλος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η Διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Ομίλου.
3) Επιτρέπεται στον Όμιλο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4) Επιτρέπεται στον Όμιλο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
5) Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης, Αθλητικό Σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.
6) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Ομίλου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ε.Φ.Ο.Α. ή την αντίστοιχη διεθνή αθλητική ομοσπονδία.
7) Η Ε.Φ.Ο.Α. δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε Όμιλο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.
8) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού ο Όμιλος έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος της αντισφαίρισης.
Επίσης ο Όμιλος έχει το δικαίωμα:
α) Ίδρυσης και λειτουργίας νέων κλάδων άθλησης μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου για τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.
β) Κατάργηση του ήδη ισχύοντος αθλήματος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου για τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Αστικού Κώδικα.
9) Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Ομίλου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Ομίλου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
10) Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

1) Ο Όμιλος δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της αντισφαίρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης εφόσον ο Όμιλος:
α) Είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και κατά το διάστημα αυτό έχει συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτό. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.
β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιαδήποτε εμπορικής επιχείρησης.
γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος βιβλία.
2) Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι ο Όμιλος συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτει άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του Ομίλου ή ο Όμιλος δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6 του παρόντος ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του Ν. 2725/99 ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον ίδιο περιπτώσεις.
3) Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων.
4) Βάσει του Νόμου 2725/99 αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση

ΑΡΘΡΟ 24ο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1) Επιτρέπεται η συγχώνευση του Ομίλου με άλλο σωματείο που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, με αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων αυτών, με την ίδρυση νέου σωματείου, που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της Ε.Φ.Ο.Α. στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει το δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευμένα σωματεία.
2) Επιτρέπεται η συγχώνευση τμημάτων του Ομίλου με τμήματα αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευσή τους με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.
4) Σε περίπτωση συγχώνευσης του Ομίλου με άλλο αθλητικό σωματείο, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη πρόσθετη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. για το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση ή για το συγχωνευόμενο τμήμα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Το Σωματείο διαλύεται αν ο αριθμός των μελών του κατέλθει σε λιγότερο από 10.
2) Η Γ.Σ. μπορεί με απόφαση της, να προχωρήσει στην τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου, όμως απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων στη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
2) Με εσωτερικό κανονισμό που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου. Ο εν λόγω εσωτερικός κανονισμός δεν έχει δικαίωμα να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 27ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Ομίλου είναι κυκλική έχοντας γύρω-γύρω τις λέξεις “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ” και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 1988.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου και τον κανονισμό του, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την κείμενη αθλητική νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα μετά από την τροποποίηση που έγινε και τελικά εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή του στα τηρούμενα Δημόσια Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Media Gallery

advert3

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210-9930452

Έβερτ 1 & Κεφαληνίας

Email: aoailioupoli-at-gmail.com

Ώρες Γραμματείας

Δ|Τ|Τ|Π|Π 17:00-21:30
Τριτη & Πέμπτη 8:30-10:30
Σάββατο 10:00-13:30 

Χάρτης Πρόσβασης

Our website is protected by DMC Firewall!